Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către “MEDCONSULTING SERVICE” SRL în cadrul Centrului Medical American în continuare AMC

Tratăm cu seriozitate și responsabilitate confidențialitatea datelor cu caracter personal, iar securitatea acestora reprezintă o prioritate pentru noi.

Pentru a putea presta serviciile medicale cum ar fi: programarea la consultația medicală, consultarea specialistului, prelevarea probelor biologice, realizarea unor investigații medicale etc., AMC are nevoie de a prelucra datele cu caracter personal atât ale propriilor salariați, cât și datele cu caracter personal ale pacienților.

Scopul acestei politici de securitate este acela de a asigura nivelul corespunzător al protecţiei datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, prin aplicarea corespunzătoare a legislaţiei naţionale cu referire la protecţia datelor şi confidențialitatea comunicării.

Confidențialitatea

Centrul Medical American se angajează să nu dezvăluie nici o informație furnizată de subiecții de date cu caracter personal, exceptând situațiile legale. Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a AMC, de aceea toate datele colectate se prelucrează în conformitate cu legislația națională din domeniul protecției datelor cu caracter personal Legea nr. 133 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

În relații cu pacienții, vizitatorii și salariații săi, AMC prelucrează date personale în următoarele sisteme de evidență:


Sistemul de evidență Resurse Umane, are loc prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul gestionării raporturilor de muncă, și anume în cazul: recrutării, angajării, promovării, suspendării sau încetării raporturilor de muncă a angajaților și/sau potențialilor angajați ai AMC, precum și în scopuri de statistică, cu prelucrarea următoarelor date personale ale angajaților: nume, prenume, patronimic, sexul, data și locul nașterii, semnătura, date din actele de stare civilă, nr. dosarului de pensie, codul personal de asigurări medicale, telefonul mobil, profesie, funcție, formare profesională, diplome, studii, situație familială, imagine, cetățenia, locul de muncă, codul personal de asigurări sociale, adresa, numărul de identificare de stat și datele privind starea de sănătate care ar putea fi consemnate în: contractele individuale de muncă, ordine de angajare, acte de identitate, livret militar, certificat de naștere, diplome de studii, certificate de instruire/perfecționare, certificate medicale.

Datele cu caracter personal ce vizează dosarul personal vor fi stocate în calitate de document de arhivă 75 de ani iar stocarea altor categorii de date cu caracter personal se va efectua conform termenelor stabilite de Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin Ordinul nr. 57/2016 al Serviciului de Stat Arhivă;


Sistemul de evidență Contabilitate, se prelucrează datele cu caracter personal în vederea ducerii evidența orelor de muncă, salariilor achitate, taxelor și impozitelor, transferurilor bancare, achitărilor în numerar sau cu cardul, instituit în scopul remunerării lucrului angajaților, efectuarea rapoartelor la zi către conducere, efectuarea raportărilor către organele competente, efectuarea plăților/tranzacțiilor în raport cu alte entități cu care operatorul are relații contractuale, cu prelucrarea următoarelor date: nume, prenume, patronimic, sexul, data și locul nașterii, semnătura, date din actele de stare civilă, nr. dosarului de pensie, codul personal de asigurări medicale, telefonul mobil, email, profesie, funcție, formare profesională, diplome, studii, situație familială, imagine, cetățenia, date din permisul de conducere, codul personal de asigurări sociale, adresa, locul de muncă, numărul de identificare de stat IDNP și datele privind starea de sănătate;

Datele cu caracter personal în acest sistem de evidență vor fi stocate pe un termen de 6 ani din momentul efectuării tranzacției, iar în caz de apariție a unor litigii, cu posibilitatea prelungirii termenului până la soluționarea cauzei, în conformitate cu Ordinul nr. 57/2016 al Serviciului de Stat Arhivă și prevederilor Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;


Sistemul de evidență Informațional Medical, prelucează informații ce conțin date cu caracter personal și categorii speciale de date cu caracter personal în vederea asigurării, organizării și eficientizării serviciilor medicale prestate care presupune colectarea/prelucrarea/stocarea datelor cu caracter personal pentru:

 • efectuarea programărilor pacienților pentru serviciile de consultație și diagnosticare medicală oferite de AMC;
 • acordarea serviciilor consultative și de diagnosticare medicală în conformitate cu protocoalele și actele medicale ale AMC;
 • eliberarea rezultatelor și concluziilor medicale;
 • completarea dărilor de seamă și prezentarea acestora către organele competente (Ministerul Sănătății, etc.).

În cadrul acestui sistem de evidență se vor prelucra următoarele categorii de date: numele, prenumele și patronimicul, numărul personal de identificare de stat (IDNP), data nașterii și domiciliul, datele privind situația familială (la cererea solicitantului), sexul, datele personale ale membrilor de familie, datele bancare, semnătura, numărul de telefon/fax, numărul de telefon mobil, adresa (domiciliului/reședinței), adresa e-mail, datele genetice, datele biometrice și antropometrice, profesia și/sau locul de muncă, caracteristicile fizice, după caz, alte date necesare îndeplinirii scopului menționat;

Datele cu caracter personal în acest sistem de evidență vor fi stocate pe un termen de 25 de ani din momentul înregistrării informațiilor, iar în caz de apariție a unor litigii, cu posibilitatea prelungirii termenului până la soluționarea cauzei, în conformitate cu Ordinul nr. 57/2016 al Serviciului de Stat Arhivă.


Sistemul de evidență call centru prelucează informații ce conțin date cu caracter personal și categorii speciale de date cu caracter personal în vederea îmbunătățirii calității serviciilor și convorbirilor cu pacienții, informarea despre serviciile și produsele AMC, efectuarea programărilor pacienților pentru serviciile de consultație și diagnosticare medicală oferite de AMC, pentru o mai bună înțelegere a solicitărilor pacienților, accesarea, verificarea înregistrărilor în situația unor plângeri sau reclamații din partea pacienților.

În cadrul acestui sistem de evidență se vor prelucra următoarele categorii de date: numele, prenumele și patronimicul, numărul personal de identificare de stat (IDNP), data nașterii și domiciliul, numărul de telefon/fax, numărul de telefon mobil, adresa (domiciliului/reședinței), adresa e-mail, după caz, alte date necesare îndeplinirii scopului menționat;

Datele cu caracter personal în acest sistem de evidență vor fi stocate pe un termen de 1 an din momentul înregistrării informațiilor, iar în caz de apariție a unor litigii, cu posibilitatea prelungirii termenului până la soluționarea cauzei.


Sistemul de evidență poșta electronică corporativă reprezintă un mijloc de a administra și presta serviciilor clienților AMC. În cadrul acestui sistem de evidență sunt colectate datele cu caracter personal ale angajaților precum și ale pacienților, care vizează corespondența cu vizitatorii, pacienții, clienții și între angajați.

În cadrul acestui sistem de evidență se vor prelucra următoarele categorii de date: numele, prenumele, adresa de email și alte date cu caracter personal care vor fi incluse sau cerute de către solicitant.

Datele cu caracter personal în acest sistem de evidență vor fi stocate pe un termen de 3 ani din momentul înregistrării informațiilor, iar în caz de apariție a unor litigii, cu posibilitatea prelungirii termenului până la soluționarea cauzei, în conformitate cu Ordinul nr. 57/2016 al Serviciului de Stat Arhivă.


Sistemul de evidență Corespondența cuprinde totalitatea informațiilor care vizează petițiile, reclamațiile, demersurile, scrisorile, înștiințările expediate în scris pe suport de hârtie sau automatizat în format electronic în care sunt consemnate datele cu caracter personal ale persoanelor fizice. În dependență de scop și amploare, se colectează următoarele categorii de date: nume, prenume, adresa de domiciliu, număr de telefon, email precum și orice alte informații conținute în petiții.

Datele cu caracter personal în acest sistem de evidență vor fi stocate pe un termen de 3 ani din momentul înregistrării informațiilor, iar în caz de apariție a unor litigii, cu posibilitatea prelungirii termenului până la soluționarea cauzei, în conformitate cu Ordinul nr. 57/2016 al Serviciului de Stat Arhivă.


Pagina web www.amc.md – reprezintă un sistem de evidență a datelor cu caracter personal care colectează și prelucrează datele vizitatorilor, angajaților precum și ale pacienților AMC. Prelucrarea se efectuează în mod automatizat, fiind vizați clienții AMC și vizitatorii site-ului. Pe pagina web a AMC sunt postate datele cu caracter personal ale unor angajați, precum nume, prenume, imagine foto, studii, experiență de muncă, CV etc.

Când vizitați site-ul web al AMC, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului Dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ne vizitați. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei programări.
Informațiile pe care le obținem depind de serviciile accesate, în special se referă la: nume, prenume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail.
Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către AMC în următoarele scopuri:

 • scopuri operaționale – efectuarea programărilor online;
 • pentru comunicare (e-mail, mesaje, chat);
 • scopuri informaționale despre serviciile AMC;

În scopul prelucrării solicitării dumneavoastră. AMC se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către Dumneavoastră prin intermediul site-ului și să nu le dezvăluie către terțe părți.


Sistemul de evidență supraveghere prin mijloace video colectează datele cu caracter personal ale angajaților precum și vizitatorilor sau clienților prin captarea imaginilor foto/video. Scopul acestui sistem de evidență este de a asigura securitatea bunurilor și a persoanelor fizice. Datele cu caracter personal în acest sistem de evidență vor fi stocate pe un termen de 5 zile calendaristice din momentul înregistrării informațiilor;


Sistemul de evidență control-acces a fost implementat de către AMC în scopul realizării măsurilor organizatorice și tehnice necesare în vederea asigurării unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. În cadrul acestui sistem de evidență sunt prelucrate datele cu caracter personal ale angajaților, precum: nume, prenume, ora/data accesării, locul aflării etc. Datele cu caracter personal în acest sistem de evidență vor fi stocate pe un termen de 1 an din momentul înregistrării informațiilor;


Securitatea datelor

Acest site adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online. Datele trimise prin formularele programare sau cele de contact vor fi criptate și protejate. Toate informațiile despre utilizatori, menționate mai sus, nu vor fi obiectul niciunei alte activități, în afara celor mentionate mai sus.


Informații pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:

 • să furnizați date veridice, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare atunci când este cazul;
 • să mențineți și actualizați atunci când situația cere, datele de înregistrare pentru a fi adevarate, exacte și complete.

Totodată, vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:

 • să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice sistem sau informație;
 • să publicați materiale obscene, defăimatoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;
 • să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare incidente.

În caz de nerespectare a acestor condiții, AMC se va disocia de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală.


Termenul de păstrare a datelor

Vom păstra datele Dvs. personale atât timp cât este necesar pentru a realiza scopurile menționate în prezentul document, cu excepția cazului în care o păstrare mai îndelungată este cerută sau autorizată prin legea aplicabilă. Păstrarea datelor anonimizate nu este reglementată de asemenea limitări sau cerințe.


Modificări ale politicii de confidențialitate

Modificarea sau după caz, revizuirea prezentei politici se realizează la necesitate. Politica de confidențialitate se publică pe pagina web a instituției medicale.